آقای غفاری

تشکر میکنم از تیم زدگیگ، از خدمات و پشتیبانی این تیم، در این مدت همیشه زحمت ویرایش بخش های زیادی از وبسایت خودم را به این گروه سپردم و به بهترین شکل ممکن آن را تحویل گرفتم